03 jun 2023

Teamindelingen Jeugd volgend seizoen

Het einde van het seizoen nadert en dat betekent dat we ons als ODIK en als Jeugd Technische Commissie (JTC) weer volop aan het voorbereiden zijn op het volgende seizoen.
Een van de belangrijkste aspecten hierbij is de teamindeling.
Voor iedereen is dit elk jaar weer een spannend moment. Als JTC, eindverantwoordelijke voor de teamindeling bij de jeugd, doen wij er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat deze indeling zo goed mogelijk verloopt. Omdat wij weer volop in de voorbereiding zitten, lichten we graag de procedure rondom de teamindelingen bij de jeugd toe.

Leeftijd
Een belangrijk onderdeel, wat de basis vormt voor de indeling, is de leeftijd van de spelers. Aan de hand van de peildatum (1 januari) die het KNKV stelt, bekijken wij de leeftijd van de spelers en maken we een indeling naar de 6 (F t/m A jeugd) leeftijdscategorieën.
Voor zover de indeling op leeftijd tot onevenwichtigheden leidt, wordt bezien of aan de hand van de door het KNKV voorgeschreven gemiddelde leeftijden van de teams, bepaalde spelers in een jongere of oudere leeftijdscategorie kunnen worden geplaatst.

Selectiecriteria
Als je als vereniging de spelers in de jeugd goed wilt gaan begeleiden en de talenten eruit wilt pikken, zal je moeten kunnen selecteren. Daarvoor maken we gebruik van de volgende criteria: kwaliteit, talent, leeftijd, (groei)potentieel, ambitie en sociale aspecten.
Om de kwaliteiten van een speler goed in beeld te hebben, maken we gebruik van een spelersvolgsysteem. Belangrijk is namelijk dat jeugdspelers niet afgerekend worden op momentopnames, maar dat er over een langere periode gekeken wordt. Aan de hand van een formulier moeten trainers beoordelen hoe het met de speler/speelster op een bepaald moment gaat. Dit formulier
vullen de huidige trainers samen met de coördinator van de desbetreffende leeftijdscategorie in.

De beoordeling die door de huidige trainers is gedaan zal worden bekeken worden door de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie. Op basis van de waarnemingen van de coördinator zal gekeken worden of er vreemde scores (of twijfelgevallen) of beoordelingen in het formulier zijn opgenomen. In dit geval zal er met de betreffende trainer overlegd worden.
Op basis van de verschillende adviezen stelt de JTC uiteindelijk een concept teamindeling op, de verantwoordelijkheid voor de teamindeling ligt uiteindelijk bij de JTC.

De concept teamindeling zal op twee momenten ter inzage liggen voor de huidige trainers. Op deze momenten wordt men de ruimte geboden om nog op of aanmerkingen te maken op de teamindeling. Afhankelijk van het aantal in te delen spelers en de mate van duidelijkheid over de indeling wordt waar mogelijk een concrete teamindeling gemaakt, anders wordt volstaan met een groepsindeling. Bijvoorbeeld een groep kandidaten voor de C1 / C2.

Rol ‘’nieuwe’’ trainers
Bij de verfijning van groepsindeling naar teamindeling spelen de nieuwe trainers een belangrijke rol. Zij organiseren 3 selectietrainingen en op basis daarvan selecteren zij, onder toezicht van de JTC, de spelers voor de verschillende teams. Daarbij zou het theoretisch kunnen gebeuren dat een speler uit de C3 / C4 groep alsnog naar de C2 verschuift en andersom.

Aantallen
Behalve op leeftijd en kwaliteit wordt ook gelet op een evenwichtige verdeling naar aantallen spelers per team.
Als er bijvoorbeeld 10 C-heren beschikbaar zijn, komen er 5 in de C1 en 5 in de C2, ook als er op basis van kwaliteit maar 4 voor de C1 zouden worden gekozen. Uitgangspunt is dat er in gemengde teams tenminste 5 dames en 5 heren spelen.

Selectietrainingen
De coördinatoren zijn aanwezig bij de selectietrainingen om een eigen oordeel te kunnen vormen over de kwaliteit van de selectiespelers. Tijdens en na afloop van de selectietrainingen maken de trainers hun voorkeur bij de JTC kenbaar. De JTC neemt het advies van de trainers over tenzij dat naar hun oordeel onverantwoorde resultaten oplevert. De uiteindelijke beslissing over de teamindeling blijft bij de JTC.

Compromissen
Waar we zien dat goede spelers op basis van aantallen eigenlijk te laag worden ingedeeld, proberen we compromissen te vinden. Zo bieden we de mogelijkheid aan spelers om 1x per week met het hogere team mee te trainen en worden zij als reserve / wisselspeler bij het hogere team ingezet.
In het aankomende seizoen zullen we degene die na twee trainingen nog meedoen voor het eerste team en vervolgens toch afvallen naar een lager team de mogelijkheid bieden om vaker mee te trainen met het hogere team.

Bekendmaking keuzes en teleurstelling
De geschetste selectieprocedure kan niet voorkomen dat de teamindeling reacties van teleurstelling oproept.
De JTC is zich daar van bewust, maar ziet geen mogelijkheid om dat te voorkomen. We handelen naar eer en geweten en nemen bij de selectie de vereiste zorgvuldigheid en objectiviteit in acht.
De JTC staat altijd open voor suggesties om de procedure te optimaliseren teneinde teleurstellingen bij (ouders van) spelers tot een minimum te beperken.

Voorheen kwamen na de bekendmaking meerdere e-mails en telefoontjes binnen bij de JTC en het bestuur. Die manier van communiceren blijkt niet constructief te werken. Daarom is besloten niet meer op die manier te communiceren, maar om een tweetal avonden te beleggen waar (ouders van) jeugdleden rechtstreeks de JTC kan aanspreken.

Namens de JTC,
Maarten Ike, voorzitter