Teamindeling jeugd; bron van discussie.

Nu de indeling van de jeugdteams voor het komend seizoen is afgerond, komen van diverse kanten vragen en klachten over de gevolgde procedure.
Ook al zal het misschien worden ervaren als “mosterd na de maaltijd”, de Jeugd Technische Commissie (JTC) die hier verantwoordelijk voor is, heeft er behoefte aan om reacties in de trant van willekeur, vriendjespolitiek en gerommel te ontzenuwen, door stapsgewijs de gevolgde procedure uiteen te zetten.

Leeftijd
Allereerst wordt vanuit Sportlink de KNKV-lijst met jeugdleden in een Excelbestand gezet. Aan de hand daarvan kan van alle spelers de leeftijd op de peildatum 1 oktober worden bepaald, waarmee een indeling naar de 6 leeftijdcategorieën (F t/m A jeugd) kan worden gemaakt.
Voor zover dit tot onevenwichtigheden leidt, wordt bezien of aan de hand van de door het KNKV voorgeschreven gemiddelde leeftijden van de teams, bepaalde spelers in een jongere of oudere leeftijdcategorie kunnen worden geplaatst.
Als voorbeeld: In de C-categorie zitten spelers van 11, 12 en 13 jaar. Er mogen ook spelers van 14 jaar (B categorie) in de C uitkomen, als de gemiddelde leeftijd van het team maar tussen de 11,1 en 13,0 jaar blijft.
 
Kwaliteit
Na de leeftijd-indeling volgt het belangrijkste selectiecriterium: de vaardigheid / kwaliteit van de spelers, waarbij de beste spelers het hoogst worden ingedeeld.
De beoordeling van de kwaliteit van spelers wordt gedaan door de trainers van de “oude” teams, de trainers van de “nieuwe” teams en de coördinatoren van de JTC.
 
Rol “oude” trainers
De trainers van de “oude” teams vullen een spelers-evaluatieformulier in, waar al hun spelers op 20 onderdelen (techniek, tactiek, fysiek en mentaal) een rapportcijfer krijgen. De totaalscore geeft aan wie volgens de trainer de beste spelers van een team zijn.
De formulieren worden door de trainers naar de voorzitter van de JTC gestuurd, die ze onder de coördinatoren verdeelt.
 
Rol JTC
De coördinator van elke leeftijdcategorie beoordeelt in een JTC vergadering of er geen vreemde uitschieters in de scores zitten. Als dat het geval is, wordt met de betreffende trainer overlegd en vindt waar nodig correctie plaats.
De wedstrijdsecretaris stelt aan de hand van deze gegevens een concept-indeling op, die in de JTC wordt besproken. Afhankelijk van het aantal in te delen spelers en de mate van duidelijkheid over de indeling wordt waar mogelijk een concrete teamindeling gemaakt, anders wordt volstaan met een groepsindeling. Bij voorbeeld een groep kandidaten voor de C1 / C2 en een groep kandidaten voor de C3 / C4.
 
Rol “nieuwe” trainers
Bij de verfijning van groepsindeling naar teamindeling spelen de nieuwe trainers een belangrijke rol. Zij organiseren 2 selectietrainingen en op basis daarvan selecteren zij, onder toezicht van de JTC, de spelers voor de verschillende teams. Daarbij kan het gebeuren dat een speler uit de C3 / C4 groep alsnog naar de C2 verschuift en andersom.
 
Dit jaar hadden de trainers niet genoeg aan de 2 trainingen. Door bijzondere omstandigheden (ziekte, schoolkamp e.d.) konden zij niet alle spelers voldoende beoordelen om een onderbouwde keuze te maken. Daarom is een extra selectietraining toegevoegd.
 
Verantwoordelijkheid bij JTC
Na afloop van de selectie maken de trainers hun voorkeur bij de JTC kenbaar. De JTC neemt het advies van de trainers over tenzij dat naar hun oordeel onverantwoorde resultaten oplevert. Dat was dit jaar niet het geval.
De trainers hebben dus een belangrijke, maar vooral adviserende rol. De beslissing over de teamindeling blijft echter bij de JTC, want daar hoort de verantwoordelijkheid van de keuzes te liggen.
 
Aantallen
Behalve op leeftijd en kwaliteit wordt ook gelet op een evenwichtige verdeling naar aantallen spelers per team. Als er b.v. 10 C-heren beschikbaar zijn, komen er 5 in de C1 en 5 in de C2, ook als er op basis van kwaliteit maar 4 voor de C1 zouden worden gekozen.
Uitgangspunt is dat er in gemengde teams tenminste 5 dames en 5 heren spelen en in een meisjesteam tenminste 9 meisjes.
Vooral bij de B-jeugd hebben we te maken met een groot meisjes-overtal; 10 jongens en 28 meisjes. Daarom hebben we ervoor gekozen om 2 gemengde teams en 2 meisjesteams (met elk 9 dames) te maken.
 
Compromissen
Als veel spelers ongeveer even goed zijn, is er een lastig probleem. Sommige spelen dan in een hoger team dan gelijkwaardige anderen, maar dat is niet op basis van leeftijd of kwaliteit te motiveren.  Toch zal er dan een keuze moeten worden gemaakt.
Waar we zien dat goede spelers op basis van aantallen eigenlijk te laag worden ingedeeld, proberen we compromissen te vinden. Zo bieden we de mogelijkheid aan die spelers om 1 x per week met het hogere team mee te trainen en worden zij als reserve / wisselspeler bij het hogere team ingezet.
 
Streven naar verbetering
De geschetste selectieprocedure kan niet voorkomen dat de teamindeling reacties van  teleurstelling en boosheid oproept. De JTC is zich daar van bewust, maar ziet geen mogelijkheid om dat te voorkomen. We handelen naar eer en geweten en nemen bij de selectie de vereiste zorgvuldigheid en objectiviteit in acht.
De JTC staat open voor suggesties om de procedure te optimaliseren teneinde teleurstellingen bij (ouders van) spelers tot een minimum te beperken. Als je daar ideeën voor hebt, laat het dan weten!
 
Namens de JTC,
Rob Stolk, voorzitter

U heeft onvoldoende rechten om een reactie te plaatsen